આધારકાર્ડ

આધારકાર્ડ

રૂપરેખા :- આધાર કાર્ડ એ ૧૨ આંકડા ધરાવતો બાળકો સહિત ભારતમાં વસવાટ કરતાં કોઇપણ ભારતીય નિવાસી ની ઓળખ માટેનો બાયોમેટ્રીક માહિતીનાં સંગ્રહ સાથેનો એક મહત્વનો દસ્તાવેજ છે જનો ઉપયોગ રાશન કાર્ડ, બેંક ખાતા ,પાસપોર્ટ , વગેરે માટે પણ કરી શકાશે.

જરૂરી પુરાવાઓ :

૧. રાશન કાર્ડ ઝેરોક્ષ
૨. જન્મ પ્રમાણપત્ર / ઉમરનો પુરાવો
૩. રહેઠાણનાં પુરાવા - લાઇટબીલ , ટેલીફોનબીલ, ગેસ જોડાણ ,બેંક પાસ બુક ,પાસપોર્ટ , ડ્રાઇવીંગ લાયસન્સ
અરજી કયા કરવી : નગર પાલિકા અને આર.ટી.ઓ. રીલોકેશન સાઇટ તેમજ કંપની દ્ઘારા નકકી થયેલ સ્થળે.

Bhuj Information Center is built thanks to Bhuj citizens contributions.
If you want to correct or add any information regarding the subject of this page : 

Please Contact us!