તમારા વોર્ડને જાણો (ભુજ શહેર)

આ નકશાને ભુજ નગરપાલિકાની વોર્ડની યાદીના આધારે તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે.  

તમારો વોર્ડ જાણો! અહી તમે તમારો નવો વોર્ડ જોઇ શકો છો! કૄપ્યા તમારા મંતવ્યો અને અભીપ્રાયો આપશો. તમે તમારા અભીપ્રાય www.facebook.com/bhujbolechhe ઉપર અને વોટ્સએપ ૦૯૫૩૭૨ ૩૩૩૬૬ ઉપર પણ આપી શકો છો. અમે ટુંક સમયમાં દરેક વોર્ડની વધુ વિગતો આપશું

bhujmap_f-002.jpg

ભુજ શહેરની વોર્ડ પ્રમાણે વસ્તી
No. Ward Number Population
1 Ward 1 11985
2 Ward 2 13173
3 Ward 3 12722
4 Ward 4 11767
5 Ward 5 11407
6 Ward 6 11877
7 Ward 7 11879
8 Ward 8 13878
9 Ward 9 10990
10 Ward 10 11900
11 Ward 11 12371

Contributors and sources for this content

Bhuj Information Center is built thanks to Bhuj citizens contributions.
If you want to correct or add any information regarding the subject of this page : 

Please Contact us!