શ્રી ભુજ વડનગરા નાગર જ્ઞાતિનાં વંશવૃક્ષ

સ્વર્ગસ્થ શ્રી મધુસુદન ભાઈ છાયા દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલ આંબા (વંશ-વૃક્ષ) ની PDF ફાઈલ જ્ઞાતિ-જનો ની સેવા માટે મુકવામાં આવેલ છે. આ આંબા સંપૂર્ણ અપડેટેડ નથી, પરંતુ જ્ઞાતિ-જનો ને ઉપયોગ માં આવે તે હેતુ થી જે સ્વરૂપે મળ્યા છે તે અહી મુકવામાં આવેલ છે. અન્ય અવટંક ના આંબા પ્રાપ્ત થયે મુકવામાં આવશે.

આ વંશવૃક્ષ શ્રી ભુજ વડનગરા નાગર જ્ઞાતિની વેબસાઇટ bhujhatkeshwar.com પરથી સાભાર લેવામાં આવી છે.

Bhuj Information Center is built thanks to Bhuj citizens contributions.
If you want to correct or add any information regarding the subject of this page : 

Please Contact us!