દેશલસર તળાવ

ભુજના ભીડ નાકે આવેલ આ તળાવ મહારાવશ્રી દેશલજી પહેલાના સમયમાં (ઇ.સ. ૧૭૧૯-૧૭૫૨) સંવત ૧૮૦૫ વૈશાખ સુદ ૫ ના તળાવ તરીકે વાસ્તુપુજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેને ઇતિહાસમાં "ભર્યું" કહેવામાં આવતું તે રીતે તેનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું. વરસાદનું અડધા ભાગનું પાણી આ તળાવમાં આવે છે. આ તળાવનો ઉપયોગ પ્રાણીઓને નવરાવવા, વાહનો ધોવા તેમજ અમુક લોકો ન્હાવામાં પણ કરે છે.

Bhuj Information Center is built thanks to Bhuj citizens contributions.
If you want to correct or add any information regarding the subject of this page : 

Please Contact us!