વોકળા ફળિયો

મહેરઅલિ ચોક તરફથી ભીડ તરફ જતા રસ્તા પર વોકળા ફળિયો આવેલો છે. 'વોકળો' એટલે પાણીનું વહેણ. પહેલાંના સમયમાં અહિંથી પાણીની નિકાસની મોટી જગ્યા હતી. પાણીનું વહેણ આ વિસ્તારમાં એટલું વધારે હતું કે આજે પણ આ વિસ્તારમાં મકાનો અને દુકાનો બે થી ત્રણ ફુટ ઉંચા ઓટલા પર અથવા દુકાન આગળ પાળી બનાવેલા જોવા મળે છે.

Contributors and sources for this content

Bhuj Information Center is built thanks to Bhuj citizens contributions.
If you want to correct or add any information regarding the subject of this page : 

Please Contact us!