ભોજક શેરી

ભોજક એટલે પુજારી. વાણીયાવાડથી મહેરઅલી ચોક તરફ જતા માર્ગ પર આવેલી એક શેરી 'ભોજક શેરી' તરીકે ઓળખાય છે. આ ભોજક લોકો જૈન લોકોના પુજારી હતા. જૈન દહેરાસરોમાં ભોજકો દ્વારા જ પુજા વિધિ કરવામાં આવતી. આ શેરીમાં જ જન્મેલા વડીલ પિનાકિનભાઇ રતિલાલ મહેતાએ આપેલી માહિતિ મુજબ આ શેરી ખુબ જ સાંકળી હતી જ્યાં હવે ખુલો પ્લોટ જોવા મળે છે. આ વિસ્તાર જુની માહિતિ પ્રમાણે વોર્ડ નંબર ૩ માં આવતો હતો.  આ શેરીમાં પ્રવેશતાં જ પોતાની દુકાન ધરાવતા વડીલ અયુબભાઇ ખત્રીએ ભોજક લોકો જૈન લોકોના તમામ પ્રસંગોમાં હાજર રહેતા હોવાનું જાણાવવા સાથે તેમને જૈનોના બારોટ ગણાવ્યા હતા. આ શેરીમાં એકદમ અંદરના ખુણામાં આશાપુરા માતાજીનું મંદિર આવેલું છે.

Contributors and sources for this content

Bhuj Information Center is built thanks to Bhuj citizens contributions.
If you want to correct or add any information regarding the subject of this page : 

Please Contact us!