૧.૧ જુનું બસ સ્ટેશન-પીઠાવાળી સ્કુલ

અંદાજે ૭૦ વર્ષ પહેલાં ભુજનું બસ સ્ટેશન શાક માર્કેટની પાછળના વિસ્તારમાં હતું. સમય જતાં બસ સ્ટેશન નવી જગ્યાએ ખસેડાયું અને તેની જગ્યાએ એસટીની વિભાગીય કચેરી બનાવવામાં આવી હતી. આ કચેરીની બાજુમાં પીઠું પણ ચાલતું હતું જેના કારણે અહીં આવેલી એક શાળાને પીઠાવાળી શાળા કહેવાતી. આજે એ શાળા પંચાયતી શાળા નંબર ૯ તરીકે ઓળખાય છે. હાલમાં કચેરીની જગ્યા બંધ હાલતમાં પડેલી જોવા મળે છે.

Contributors and sources for this content

Bhuj Information Center is built thanks to Bhuj citizens contributions.
If you want to correct or add any information regarding the subject of this page : 

Please Contact us!