Schemes for mothers with 2 children

યોજનાની રૂપરેખા :

આ ગરીબ બી.પી.એલ. કુંટુંબો માટેની છે. જેમાં બે જીવીત બાળકોના જન્મ સુધી લાગુ પડશે. અને મહિલાએ જયાંથી સારવાર મેળવેલ હોય તે આરોગ્ય સંસ્થાના મેડીકલ ઓફીસર દ્વારા જરૂરી પ્રમાણપત્ર અપાય તે માટે જરૂરી પ્રણાલી / વ્યવસ્થા પ્રસ્થાપિત કરવાની રહેશે .લાભોના વિતરણ માટે તે જરૂરી બનશે..

સહાય કોને મળી શકે

૧. ગરીબી રેખા હેઠળ જીવતા કુટુંબની હોય
૨. ૧૯ થી કે તેથી અધિક વયની હોય
૩. બે જીવીત બાળકોના જન્મ સુધી લાગુ પડશે

મળવાપાત્ર સહાય

૧. લાભાર્થી મહિલાને પ્રસુતિ દીઠ રૂ. ૬૦૦/-ની રોકડ સહાય

આધાર પુરાવા

૧. રાશન કાર્ડ ની નકલ
૨. પરણિત હોવા અંગેનો પુરાવો - રાશન કાર્ડ

અરજી કયાં કરવી

ગામની નર્સ બહેન અથવા સબંધીત પ્રાથમીક કેન્દ્રના મેડીકલ ઓફીસર
અરજીપત્ર : નિયત અરજી પત્ર માં અરજી કરવી.

 

Bhuj Information Center is built thanks to Bhuj citizens contributions.
If you want to correct or add any information regarding the subject of this page : 

Please Contact us!