જાણીતા વેદાચાર્ય શ્રી હિતેશભાઇ જાની દ્વારા ભુજમાં કાંકરેજ ગાયના દુધના મહત્વ અંગે સેમીનાર

Date
Tue, 06/03/2018 - 18:30

Venue : આર્યસમાજ હોલ, લાલ ટેકરી, ભુજ

Organizer

સહજીવન

ભુજ શહેર પશુઉછેરક માલધારી સંગઠન.

Contact :

નીતાબેન ખુબચંદાણી

૮૧૪૧૪૭૭૩૬૧

Guest : વેદાચાર્ય શ્રી હિતેશભાઇ જાની

Description