વોર્ડ ઓફિસ ૨ ઉધ્ઘાટન

Date
Tue, 28/04/2015 - 16:00

Venue : નાગનાથ મંદિર સામે, એરપોર્ટ રોડ, સરપટનાકા બહાર, ક્રિષ્ના પાર્ક એપાર્ટમેન્ટ, ભુજ - કચ્છ. 

Organizer : વોર્ડ ઓફિસ ૨ના કાઉન્સીલરો, જગદિશભાઇ ગોર, ભચીબેન જત, નરેન્દ્રભાઇ ભિલ,

Contact :

Guest : પ્રમુખ શ્રી, હેમલતાબેન ગોર, નગરપાલિકા ભુજ, ચિફ ઓફિસર શ્રી, મેહુલભાઇ જોધપુરા, ભુજ નગરપાલિકા, ભુજ-કચ્છ. 

Description

ward2.jpg