ભુજમાં ૨૪ તારીખે ભુજીયામાં આકાર પામતા "સ્મૃતિવન"ની માહિતિ રાજીવભાઇ ખટપાલીયા આપશે.Presentation on "Smritivan" by Mr. Rajiv Khatpaliya

Date
Fri, 24/04/2015 - 11:00

Venue : જીલ્લા પંચાયત હોલ, ભુજ

Organizer : ભુજીયા સંવર્ધન સમિતિ 

Contact

Guest : રાજીવભાઇ ખટપાલીયા, મુખ્ય આર્કિટેક્ટ "સ્મૃતિવન" 

Description