ભુજમાં વસ્તા સીદીઓ મુળ દક્ષીણ આફ્રીકાથી આવ્યા અને રાજાશાહીમાં સિપાઇ તરીકે કામ કરતા હતા.

ભુજમાં વસ્તા સીદીઓ મુળ દક્ષીણ આફ્રીકાથી આવ્યા અને રાજાશાહીમાં સિપાઇ તરીકે કામ કરતા હતા.

મુળ દક્ષિણ આફ્રિકાના વતની એવા આ સીદીઓ પોતાની રીતે કચ્છમાં આવ્યા નથી. પરંતુ તેમના ઉંચા મોટા કદ અને દેખાવને કારણે તેઓ રાજ્યના રક્ષકો તરીકે ઉપયોગી બની શકે તે માટે કચ્છના મહારાવે દક્ષિણ આફ્રિકાથી વહાણમાર્ગે કેટલાક સીદીઓને કચ્છનાં સંરક્ષણ માટે બોલાવ્યા. જખૌ બંદર, અબડાસાના વિંઝાણ તેમજ વાગડ વિસ્તારમાં સૌ પ્રથમ સીદીઓ વસ્યા. કચ્છના વિવિધ વિસ્તારમાંથી આવ્યા હોવાને કારણે તેઓ ચોબારીવાલા, ફોજદાર, મકરાણાવાલા, વાગડવાલા જેવા નામે ઓળખાતા. એ સીદીઓમાંથી જે સક્ષમ હતા એ રાજમાં જોડાયા અને અન્ય રાજની સેનામાં જોડાયા. તેમજ જે પરિવારોને કચ્છની આબોહવા માફક ના આવી તેઓ સૌરાષ્ટ્ર જઇ વસ્યા. જેમાં રાજકોટ, ભાવનગર, જામનગર, જુનાગઢ, તલાલા, ગીર, જાંબુર, સુરેન્દ્રનગર વગેરે વિસ્તારોમાં પરિવારો વસ્યા.

Siddi Community Originally from South Afrika and to be employed by royal family in the defense service of the State

The Sidis originally hail from South Africa. They have not migrated to Kutch on their own but were shipped to Kutch by Maharao considering  their tall, strong and well-built physique and their loyal disposition apt to be employed in the defense service of the State Initially they settled down in Port of Jakhau, Vinzan (Abdasa)and Vagad. They came to Bhuj from different areas of Kutch and accordingly they were identified and called by the names of the areas they migrated from, like, Chobariwala, Fojdar, Makranawala, Vagadwala and so on. Those of them who were proficient, were employed in the State services and others joined the army and some others who could not adapt to the climate of Kutch, settled in different parts of Saurashtra , like  Rajkot, Bhavnagar, Jamnagar, Junagarh and  Surendranagar.

Author